Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp
  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp

  Hộp bao bì sản phẩm - giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm cho doanh nghiệp

  6,000VND

  Còn lại 19 sản phẩm sale

  Sản phẩm hết hàng
  Vận chuyển đến Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

  Giao hàng tiết kiệm từ 16.000đ đến 25.000đ tùy từng tỉnh thành trên cả cả nước. Miễn phí với đơn 399.000đ

  Giao hàng dự kiến vào ngày 16/8/2021 - 19/8/2021

  Giao hàng tiết kiệm từ 16.000đ đến 25.000đ tùy từng tỉnh thành trên cả cả nước. Miễn phí với đơn 399.000đ

  Giao hàng dự kiến vào ngày 16/8/2021 - 19/8/2021

  Giao hàng tiết kiệm từ 16.000đ đến 25.000đ tùy từng tỉnh thành trên cả cả nước. Miễn phí với đơn 399.000đ

  Giao hàng dự kiến vào ngày 16/8/2021 - 19/8/2021

  - Chất liệu giấy: Hộp bao bì giấy có thể được sản xuất từ nhiều loại chất liệu giấy khác nhau như Duplex, Ivory, Ford, Briston, carton Kraft, Decal, Couche, Chipboard, giấy FSC, giấy mỹ thuật hoặc giấy đặc biệt. 

  - Cấu tạo: Hộp bao bì giấy thường được sản xuất từ 1-7 lớp sóng giấy, với các loại sóng phổ biến như E, B, C, EE, EB, BC hoặc các loại sóng khác. 

  - Kích thước: Hộp bao bì giấy có thể được sản xuất theo yêu cầu kích thước của khách hàng.

  - Hiệu ứng bề mặt: Hộp bao bì giấy có thể được phủ UV, Vanish/IR để tạo ra các hiệu ứng bề mặt khác nhau như sáng bóng, mờ, chống thấm nước, chống trầy xước,...

  - In bao bì: Hộp bao bì giấy có thể được in bằng phương pháp in CMYK hoặc in offset với các loại sóng phổ biến như E, B, C, EE, EB, BC hoặc các loại sóng khác. Các kỹ thuật in ấn hiện đại giúp hộp bao bì giấy trở nên đẹp mắt và thu hút sự chú ý của khách hàng.

  Thông tin sản phẩm

  Giới thiệu Hộp bao bì giấy

  Hộp bao bì giấy là một loại sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, thương mại và tiêu dùng hàng ngày. Với chất liệu giấy đa dạng và cấu tạo linh hoạt, hộp bao bì giấy có thể được sản xuất theo nhiều kích thước và hiệu ứng bề mặt khác nhau để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng.

  Hộp bao bì

  Thông số kĩ thuật của hộp bao bì giấy bao gồm:

  - Chất liệu giấy: Hộp bao bì giấy có thể được sản xuất từ nhiều loại chất liệu giấy khác nhau như Duplex, Ivory, Ford, Briston, carton Kraft, Decal, Couche, Chipboard, giấy FSC, giấy mỹ thuật hoặc giấy đặc biệt. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và yêu cầu kỹ thuật, khách hàng có thể lựa chọn chất liệu phù hợp cho sản phẩm của mình.

  - Cấu tạo: Hộp bao bì giấy thường được sản xuất từ 1-7 lớp sóng giấy, với các loại sóng phổ biến như E, B, C, EE, EB, BC hoặc các loại sóng khác. Cấu tạo của hộp giấy phụ thuộc vào mục đích sử dụng và khả năng chịu lực của sản phẩm.

  - Kích thước: Hộp bao bì giấy có thể được sản xuất theo yêu cầu kích thước của khách hàng.

  - Hiệu ứng bề mặt: Hộp bao bì giấy có thể được phủ UV, Vanish/IR để tạo ra các hiệu ứng bề mặt khác nhau như sáng bóng, mờ, chống thấm nước, chống trầy xước,...

  - In bao bì: Hộp bao bì giấy có thể được in bằng phương pháp in CMYK hoặc in offset với các loại sóng phổ biến như E, B, C, EE, EB, BC hoặc các loại sóng khác. Các kỹ thuật in ấn hiện đại giúp hộp bao bì giấy trở nên đẹp mắt và thu hút sự chú ý của khách hàng.

  Tóm lại, hộp bao bì giấy là một sản phẩm đa dạng về chất liệu, cấu tạo và kích thước. Nó có thể được sản xuất với nhiều hiệu ứng bề mặt khác nhau và in ấn bằng các phương pháp hiện đại để tạo ra sản phẩm đẹp mắt và thu hút sự chú ý của khách hàng. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp bao bì độc đáo và chất lượng cao, hộp bao bì giấy là một lựa chọn tuyệt vời.

  Bảng giá in và sản xuất bao bì mới nhất 2023

  Xin chào, dưới đây là bảng giá in và sản xuất bao bì mới nhất của chúng tôi:

  Sản phẩm

  Chất liệu

  Kích thước

  Số lượng

  Giá

  Hộp giấy

  Duplex

  20x20x10cm

  500 cái

  2,500,000 đồng

  Hộp giấy

  Ivory

  30x30x15cm

  1000 cái

  6,000,000 đồng

  Túi giấy

  Kraft

  25x35cm

  2000 cái

  4,800,000 đồng

  Túi giấy

  Couche

  35x45cm

  5000 cái

  18,000,000 đồng

  Thùng carton

  B, E sóng

  50x50x50cm

  100 cái

  5,000,000 đồng

  Thùng carton

  C sóng

  60x60x60cm

  50 cái

  7,500,000 đồng

  Thùng carton

  BC sóng

  70x70x70cm

  20 cái

  6,000,000 đồng

  Thùng carton

  EB sóng

  80x80x80cm

  10 cái

  4,000,000 đồng

   

  Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng và thị trường.

  Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm bao bì khác hoặc có yêu cầu đặc biệt về sản phẩm của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

  9 mẫu hộp giấy bao bì giấy phổ biến hiện nay

  Hộp giấy bao bì là một phần không thể thiếu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nội thất, thực phẩm, đồ gia dụng, điện tử, đồ chơi, mỹ phẩm, quà tặng và nhiều lĩnh vực khác. Hộp giấy không chỉ đóng vai trò bảo vệ sản phẩm mà còn tạo ra ấn tượng đầu tiên với khách hàng. Dưới đây là một số mẫu hộp giấy bao bì phổ biến và đa dạng:

  Hộp có nắp gài:

  Mẫu hộp này thường được sử dụng để đóng gói các sản phẩm như mỹ phẩm, đồ trang sức, quà tặng, đồ uống và thực phẩm chế biến sẵn.

  Hộp có nắp gài

  Hộp giấy âm dương:

  Mẫu hộp này có hai phần, một phần nắp hộp có hình dạng giống nhau với phần thân hộp. Hộp giấy âm dương thường được sử dụng để đóng gói các sản phẩm như cà phê, trà, bánh kẹo và đồ trang sức.

  Hộp giấy nắp chồm:

  Hộp giấy âm dương:

   

  Mẫu hộp này có phần nắp cao hơn phần thân hộp. Hộp giấy nắp chồm thường được sử dụng để đóng gói các sản phẩm như mỹ phẩm, đồ trang sức, quà tặng, đồ uống và thực phẩm chế biến sẵn.

  Hộp xé răng cưa:

  Mẫu hộp này có một mặt của nắp hộp được thiết kế theo hình dạng của răng cưa. Hộp giấy xé răng cưa thường được sử dụng để đóng gói các sản phẩm như đồ trang sức, quà tặng và thực phẩm chế biến sẵn.

  hộp xé răng cưa

  Hộp cứng cao cấp:

  Mẫu hộp này được sản xuất từ chất liệu giấy cứng và dày. Hộp cứng cao cấp thường được sử dụng để đóng gói các sản phẩm như đồ trang sức, mỹ phẩm, quà tặng và thực phẩm chế biến sẵn.

  Hộp cứng cao cấp

  Hộp cứng cao cấp:

  Hộp cứng cao cấp 2

  Hộp cứng cao cấp đựng rượu

  Hộp quà tặng:

  Mẫu hộp này được thiết kế đặc biệt để đóng gói các sản phẩm quà tặng. Hộp quà tặng thường được sản xuất từ chất liệu giấy mềm và có nhiều màu sắc tươi sáng.

  Hộp quà tặng

  Hộp quà tặng đẹp

  Hộp quà tặng thiết kế đẹp

  Hộp quà tặng cao cấp

  Hộp quà Tết:

  Mẫu hộp này được thiết kế đặc biệt để đóng gói các sản phẩm quà Tết. Hộp quà Tết thường được sản xuất từ chất liệu giấy cứng và có hình ảnh và màu sắc trang trí theo chủ đề Tết.

  Hộp quà Tết

  Hộp bánh Trung thu:

  Mẫu hộp này được thiết kế đặc biệt để đóng gói các sản phẩm bánh Trung thu. Hộp bánh Trung thu thường được sản xuất từ chất liệu giấy mềm và có hình ảnh và màu sắc trang trí theo chủ đề Trung thu.

  Hộp bánh Trung thu

  Hộp bánh Trung thu đẹp

  Hộp giấy mềm:

  Mẫu hộp này được sản xuất từ chất liệu giấy mềm và dẻo. Hộp giấy mềm thường được sử dụng để đóng gói các sản phẩm như quần áo, đồ chơi và thực phẩm chế biến

  Hộp giấy mềm đựng bánh

  Lợi ích của việc thiết kế bao bì hộp giấy cho doanh nghiệp:

     Bao bì hộp giấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn giúp tăng cường trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng sản phẩm. Dưới đây là những lợi ích của việc thiết kế bao bì hộp giấy cho doanh nghiệp.

  1. Bảo vệ sản phẩm

  Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc sử dụng bao bì hộp giấy là bảo vệ sản phẩm bên trong. Hộp giấy có khả năng chống va đập, chống thấm nước và chống ẩm, giúp sản phẩm được bảo quản tốt hơn và không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí do sản phẩm bị hư hỏng và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến tay khách hàng.

  1. Quảng bá thương hiệu

  Việc thiết kế bao bì hộp giấy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Hộp giấy được thiết kế đẹp mắt và tinh tế sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng và giúp thương hiệu của doanh nghiệp được nhận diện nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc in logo và thông tin thương hiệu trên hộp giấy cũng giúp tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng.

  1. Tăng tính thẩm mỹ

  Hộp giấy được thiết kế đẹp mắt và tinh tế không chỉ giúp quảng bá thương hiệu mà còn tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm. Khách hàng sẽ cảm thấy hứng thú hơn khi nhận được sản phẩm được đóng gói trong một hộp giấy đẹp và sang trọng. Điều này giúp tạo ra ấn tượng tốt và cải thiện trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng sản phẩm.

  1. Dễ dàng sử dụng

  Hộp giấy có thiết kế đơn giản và tiện lợi, giúp khách hàng dễ dàng sử dụng và lưu trữ sản phẩm. Hộp giấy còn có thể được thiết kế với nhiều chức năng khác nhau như hộp kéo, hộp tự gấp, hộp xách tay... giúp tăng tính tiện dụng và thuận tiện cho khách hàng.

  Tóm lại, việc thiết kế bao bì hộp giấy mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như bảo vệ sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tăng tính thẩm mỹ và dễ dàng sử dụng. Đó là những yếu tố cần thiết để giúp doanh nghiệp cạnh tranh hiệu quả trên thị trường và tạo ra ấn tượng tốt trong tâm trí khách hàng.

  Giới thiệu về dịch vụ in bao bì hộp giấy giá rẻ theo yêu cầu của bao bì Đông Vũ:

  Bạn đang tìm kiếm một đối tác tin cậy để đáp ứng nhu cầu in bao bì hộp giấy theo yêu cầu của bạn? Bao bì Đông Vũ là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu về dịch vụ in bao bì hộp giấy giá rẻ mà chúng tôi cung cấp.

  - Nhận được chứng chỉ Quốc tế: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, FSC, In G7, BSCI, SMETA, Walt Disney ILS, L'Oreal Audit, Tchibo TCM.

  Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Bao bì Đông Vũ đã nhận được nhiều chứng chỉ Quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, FSC, In G7, BSCI, SMETA, Walt Disney ILS, L'Oreal Audit, Tchibo TCM. Điều này cho thấy cam kết của chúng tôi về chất lượng và sự đáng tin cậy.

  - xưởng bao bì giấy hiện đại và công nghệ tân tiến

  Chúng tôi sở hữu xưởng bao bì giấy hiện đại và công nghệ tân tiến,

  - Đội ngũ kĩ sư giàu kinh nghiệm

  có đội ngũ kĩ sư giàu kinh nghiệm, đảm bảo sản phẩm được in ra đạt chất lượng tốt nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được sản phẩm in bao bì hộp giấy tốt nhất và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của bạn.

  - Giá cả phải chăng

  Chúng tôi hiểu rõ rằng giá cả là một yếu tố quan trọng trong quyết định của khách hàng. Vì vậy, chúng tôi cam kết cung cấp giá cả phải chăng, hợp lý và cạnh tranh nhất trên thị trường. 

  - Dịch vụ khách hàng tốt

   chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ khách hàng tốt, luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

  - Nhận in số lượng ít

  Không chỉ nhận in số lượng lớn, Bao bì Đông Vũ còn nhận in số lượng ít, phù hợp với các doanh nghiệp, cửa hàng nhỏ, vừa, hoặc các công ty mới thành lập

  - Sản phẩm chất lượng tốt

   Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp sản phẩm in bao bì hộp giấy chất lượng tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

  Liên hệ ngay để đặt hàng:

  •  Số điện thoại: 0901426844
  •  Email: baobidongvu@gmail.com
  • Địa chỉ: 3 Nguyễn Thị Sáu, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

  Quy trình sản xuất bao bì hộp giấy của Bao bì Đông Vũ:

  Bạn đang tìm hiểu về quy trình sản xuất bao bì hộp giấy của Bao bì Đông Vũ? Hãy cùng tìm hiểu về quy trình sản xuất đơn giản, dễ hiểu nhưng đầy đủ và chính xác của chúng tôi.

  Bước đầu tiên của quy trình sản xuất bao bì hộp giấy của chúng tôi là thiết kế. Khách hàng cung cấp các yêu cầu về thiết kế, màu sắc, kích thước và số lượng sản phẩm cần sản xuất. Đội ngũ thiết kế của chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra những ý tưởng độc đáo, sáng tạo và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

  Sau khi thiết kế hoàn tất, chúng tôi sử dụng máy in chuyên dụng để in trực tiếp lên giấy lớn. Sau đó, giấy sẽ được cắt thành các mảnh nhỏ hơn theo kích thước và hình dạng của sản phẩm cuối cùng. Để đảm bảo sự chính xác và độ chính xác của sản phẩm, chúng tôi sử dụng các máy móc và thiết bị hiện đại để cắt và gấp giấy.

  Bước tiếp theo là gia công sản phẩm. Chúng tôi sử dụng máy móc chuyên dụng để gấp và dán các mảnh giấy lại với nhau, tạo thành hình dạng và kích thước cuối cùng của sản phẩm. Sau đó, sản phẩm sẽ được kiểm tra chất lượng và đóng gói để chuẩn bị cho quá trình giao hàng.

  Quy trình sản xuất bao bì hộp giấy của Bao bì Đông Vũ được thực hiện với sự chuyên nghiệp, tận tâm và chính xác. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm bao bì hộp giấy chất lượng tốt nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

  -Thời gian chính sách bảo hành của mỗi hộp giấy: 3 – 7 ngày.

  -Giao hàng: Miễn phí giao hàng tại TP HCM, hỗ trợ -vận chuyển khắp các tỉnh thành trên cả nước.

  -Thanh toán: Dựa theo thỏa thuận trong hợp đồng.   

  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận
    Gửi bình luận
    Bình luận

     Dịch Vụ

     Cập nhật dịch vụ ngành In ấn và Sản xuất bao bì giấy