Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM

Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM
Thiết kế bao bì thực phẩm đảm bảo giá rẻ - an toàn - tiện lợi - đẹp mắt tại HCM

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế bao bì thực phẩm online, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và đặt hàng từ bất cứ đâu. Với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn đảm bảo tính thẩm mỹ và độ an toàn của sản phẩm.

Giới thiệu dịch vụ thiết kế bao bì thực phẩm

Chào mừng quý khách đến với dịch vụ thiết kế bao bì thực phẩm của chúng tôi! Chúng tôi là đội ngũ chuyên gia sáng tạo và thiết kế bao bì thực phẩm chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chất lượng cao và giá cả hợp lý.

Thiết kế bao bì thực phẩm

Bạn có biết rằng thiết kế bao bì thực phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ giá trị sử dụng của sản phẩm? Ngoài ra, bao bì thực phẩm còn mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng khi mua và sử dụng sản phẩm.

Chúng tôi hiểu rằng bao bì thực phẩm không chỉ đơn thuần là một sản phẩm bao phủ mà còn là một phần quan trọng để bảo vệ sản phẩm bên trong. Vì vậy, chúng tôi cam kết cung cấp cho quý khách những sản phẩm bao bì thực phẩm chất lượng với chức năng bảo vệ sản phẩm tối đa.

Ngoài ra, chúng tôi cũng coi trọng tác động của sản phẩm đến môi trường và cam kết thiết kế bao bì thực phẩm thân thiện với môi trường. Chúng tôi sử dụng các nguyên liệu tái chế và có khả năng phân hủy tự nhiên để giảm thiểu tác động đến môi trường.

Với kinh nghiệm và tâm huyết của đội ngũ thiết kế bao bì thực phẩm chuyên nghiệp, chúng tôi tự tin mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm bao bì thực phẩm đẹp mắt, chất lượng và đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay hôm nay!

Mẫu thiết kế bao bì thực phẩm được ưa chuộng hiện nay

- thiết kế bao bì sản phẩm thực phẩm

Thiết kế bao bì sản phẩm thực phẩm

- Thiết kế bao bì sản phẩm rau sạch

bao bì sản phẩm rau sạch

- Thiết kế bao bì sản phẩm rau sạch 2

bao bì hoa quả sạch

Thiết kế bao bì hoa quả cao cấp

- Thiết kế bao bì sản phẩm trà 

Thiết kế bao bì sản phẩm trà 

- Thiết kế bao bì sản phẩm trà thảo mộc

thiết kế túi trà thảo mộc

- Thiết kế bao bì hộp bánh

Thiết kế bao bì hộp bánh

- Thiết kế bao bì sản phẩm kem

Thiết kế bao bì sản phẩm kem

- Thiết kế bao bì Ngũ Cốc yến Mạc

bao bì Ngũ Cốc yến Mạc

- Thiết kế bao bì bánh mì

Thiết kế bao bì bánh mì

- Thiết kế bao bì mì gói

thiết kế bao bì túi mì gói

thiết kế bao bì hộp mì gói

- Thiết kế bao bì túi bánh mì

 Thiết kế bao bì túi bánh mì

 Thiết kế túi bánh mì

- Thiết kế bao bì đậu phộng

Thiết kế bao bì đậu phộng

 

- Thiết kế bao bì hạt khô

Thiết kế bao bì hạt khô

Mô tả chi tiết bao bì thực phẩm

Chất liệu làm bao bì thực phẩm:

Bao bì thực phẩm được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và tính chất của sản phẩm. Ở đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách những loại chất liệu phổ biến nhất:

 • Giấy kraft: Là loại giấy có độ bền cao, chống thấm nước và chịu được lực kéo tốt. Giấy kraft thường được sử dụng cho các sản phẩm như bánh kẹo, bánh mì, trái cây, rau củ... để bảo vệ sản phẩm khỏi bụi bẩn và hỗ trợ vận chuyển.

 • Nhựa PE: Là loại nhựa dẻo, chống thấm nước và chịu được lực kéo tốt. Nhựa PE thường được sử dụng cho các sản phẩm như nước uống đóng chai, thực phẩm đóng gói như mứt, sữa chua, nước mắm...

 • Nhựa PET: Là loại nhựa cứng, trong suốt và chịu được lực ép. Nhựa PET thường được sử dụng cho các sản phẩm như chai nước ngọt, chai nước suối, chai dầu gội, lọ thực phẩm...

 • Bao bì bằng nhôm tinh khiết: Là loại bao bì rất đặc biệt, có khả năng chống oxy hóa và chống thấm nước tốt. Bao bì bằng nhôm tinh khiết thường được sử dụng cho các sản phẩm như thực phẩm đông lạnh, đồ uống có ga...

Bảng giá thiết kế bao bì thực phẩm:

Việc thiết kế bao bì thực phẩm rất quan trọng để tạo sự thu hút đến sản phẩm của quý khách. Tùy vào mức độ phức tạp của thiết kế, cũng như loại chất liệu sử dụng, giá thành của bao bì thực phẩm sẽ có sự chênh lệch. Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu với quý khách bảng giá thiết kế bao bì thực phẩm:

 • Gói đơn giản: Đây là loại gói thiết kế đơn giản, chỉ sử dụng một loại chất liệu đơn giản và không có yêu cầu về công nghệ in ấn cao. Giá của gói đơn giản thường dao động từ 800.000 – dưới 2.000.000.000 VNĐ.

 • Gói chuyên nghiệp: Đây là loại gói thiết kế có tính chất chuyên nghiệp hơn, sử dụng nhiều loại chất liệu khác nhau và yêu cầu công nghệ in ấn cao hơn. Giá của gói chuyên nghiệp thường giao động từ 2.000.000.000 – 4.000.000 VNĐ.

 • Gói cao cấp: Đây là loại gói thiết kế cao cấp nhất, sử

Cách thiết kế bao bì thực phẩm

Thiết kế bao bì thực phẩm là một quá trình quan trọng để tạo ra một sản phẩm bao bì hấp dẫn và chất lượng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách hàng quy trình thiết kế bao bì thực phẩm, từ khi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng đến khi bàn giao sản phẩm hoàn thiện.

 1. Tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng:

Quy trình thiết kế bao bì thực phẩm bắt đầu bằng việc tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng. Quý khách cần cung cấp các thông tin về sản phẩm, mục đích sử dụng, quy cách sản phẩm, kích thước, hình dạng và các yêu cầu khác để giúp chúng tôi có thể tư vấn và đề xuất các giải pháp hiệu quả.

 1. Báo giá và đề xuất kế hoạch tài chính:

Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra báo giá và đề xuất kế hoạch tài chính dựa trên các yêu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về chi phí vật liệu, công nghệ sản xuất, thời gian hoàn thành và các chi phí khác để quý khách có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

 1. 2 bên thực hiện ký kết hợp đồng:

Sau khi quý khách đã chấp nhận báo giá và đề xuất kế hoạch tài chính, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Hợp đồng sẽ ghi rõ các điều khoản và thỏa thuận giữa hai bên để đảm bảo quy trình thiết kế được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

 1. Đề xuất bản kế hoạch thực hiện chi tiết:

Sau khi ký kết hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành đề xuất bản kế hoạch thực hiện chi tiết. Kế hoạch này sẽ bao gồm các bước thiết kế, thời gian hoàn thành, phương án kiểm tra và báo cáo tiến độ cho khách hàng.

 1. Gửi các phương án thiết kế lần 1,2,3 và chỉnh sửa:

Sau khi hoàn thành bản kế hoạch thực hiện chi tiết, chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế và gửi các phương án thiết kế lần 1,2,3 để quý khách có thể xem xét và đưa ra ý kiến. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và chỉnh sửa các phương án thiết kế cho đến khi quý khách hoàn toàn hài lòng với sản phẩm.

 1. Hoàn thiện bản cuối cùng và xuất bản:

Sau khi đã được xem xét và chỉnh sửa, chúng tôi sẽ hoàn thiện bản cuối cùng và tiến hành xuất bản sản phẩm. Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu của quý khách.

 1. Bàn giao toàn bộ file thiết kế và sách hướng dẫn sử dụng (nếu có):

Cuối cùng, chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ file thiết kế và sách hướng dẫn sử dụng (nếu có) cho quý khách hàng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách cách sử dụng sản phẩm bao bì thực phẩm một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Trên đây là quy trình thiết kế bao bì thực phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đem đến cho quý khách hàng sản phẩm bao bì thực phẩm chất lượng và đáp ứng được các yêu cầu của quý khách. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu nào, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.

Các yếu tố cần có khi thiết kế bao bì thực phẩm

Thiết kế bao bì thực phẩm là một yếu tố rất quan trọng để giúp sản phẩm của bạn được tiếp cận và thu hút khách hàng. Tuy nhiên, để thiết kế bao bì thực phẩm đạt được hiệu quả nhất, cần phải có những yếu tố quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các yếu tố cần có khi thiết kế bao bì thực phẩm.

 1. Thể hiện được đúng sản phẩm bên trong:

Một bao bì thực phẩm cần phải thể hiện được đầy đủ thông tin về sản phẩm bên trong. Điều này giúp khách hàng có thể nhận biết và lựa chọn sản phẩm của bạn một cách dễ dàng hơn. Bao bì cần phải thể hiện rõ hình dạng, màu sắc, đặc tính và công dụng của sản phẩm.

 1. Cần phải có thông tin liên hệ đến doanh nghiệp để tạo sự tin tưởng cho khách hàng:

Để tạo sự tin tưởng cho khách hàng, bao bì thực phẩm cần phải có thông tin liên hệ đến doanh nghiệp như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc website. Điều này giúp khách hàng có thể liên hệ và tìm hiểu thêm về sản phẩm của bạn.

 1. Trên bao bì cần có: Khối lượng tịnh, thể tích thực, kích thước hay số lượng thực:

Thông tin về khối lượng tịnh, thể tích thực, kích thước hay số lượng thực của sản phẩm cũng là một yếu tố quan trọng trên bao bì thực phẩm. Những thông tin này giúp khách hàng có thể biết được giá trị thực của sản phẩm mà họ đang mua.

 1. Phải có ngày sản xuất và hạn sử dụng:

Ngày sản xuất và hạn sử dụng cũng là một yếu tố quan trọng trên bao bì thực phẩm. Thông tin này giúp khách hàng biết được thời gian sử dụng sản phẩm của họ và hạn chế việc sử dụng sản phẩm hết hạn.

 1. Nêu rõ được xuất xứ hàng hóa của sản phẩm:

Thông tin về xuất xứ hàng hóa cũng là một yếu tố quan trọng để khách hàng có thể biết được nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm mà họ đang mua.

 1. Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo quản:

Thông tin hướng dẫn sử dụng và bảo quản sản phẩm cũng là một yếu tố quan trọng trên bao bì thực phẩm. Hướng dẫn này giúp khách hàng có thể sử dụng và bảo quản sản phẩm một cách đúng cách, đảm bảo độ an toàn và chất lượng của sản phẩm.

 1. Bao bì sản phẩm thực phẩm cần nhấn mạnh Logo, tên sản phẩm trên cả 5 mặt của bao bì, kèm theo câu Slogan của sản phẩm:

Để thu hút khách hàng, bao bì sản phẩm thực phẩm cần được thiết kế sao cho ấn tượng và thu hút. Logo, tên sản phẩm và câu Slogan của sản phẩm cần được nhấn mạnh trên cả 5 mặt của bao bì để khách hàng dễ dàng nhận biết và nhớ đến sản phẩm của bạn.

 1. Thiết kế vị trí mở bao bì khi sử dụng.

Bên cạnh các yếu tố cần có khi thiết kế bao bì thực phẩm như đã đề cập ở trên, việc thiết kế vị trí mở bao cũng là một yếu tố quan trọng. Bao bì thực phẩm cần phải được thiết kế sao cho khách hàng có thể mở bao một cách dễ dàng và nhanh chóng mà không gây ra bất kỳ sự cố hay tổn thất nào cho sản phẩm. Vị trí mở bao cần được đặt ở vị trí thuận tiện, dễ dàng cho khách hàng tìm thấy và mở bao. Nếu việc mở bao quá khó khăn, khách hàng có thể bị mất hứng thú và đánh giá sản phẩm của bạn không tốt. Do đó, khi thiết kế bao bì thực phẩm, việc thiết kế vị trí mở bao cũng là một yếu tố quan trọng cần được quan tâm và đặc biệt chú ý.

Lưu ý khi thiết kế bao bì thực phẩm

Trong quá trình sản xuất và phân phối thực phẩm, bao bì đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sản phẩm và thu hút khách hàng. Vì vậy, việc thiết kế bao bì thực phẩm là một công việc rất quan trọng và đòi hỏi sự cẩn thận và chú ý đến nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là những lưu ý cần ghi nhớ khi thiết kế bao bì thực phẩm.

 1. Lựa chọn chất liệu đảm bảo và phù hợp:
  Chất liệu của bao bì thực phẩm cần phải đảm bảo độ an toàn vệ sinh cho sản phẩm, đồng thời phù hợp với tính chất của sản phẩm. Ví dụ như sản phẩm ăn được nên sử dụng giấy hoặc nhựa đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm có tính chất đặc biệt như dễ bị vỡ thì nên sử dụng chất liệu bảo vệ đặc biệt.

 2. Lựa chọn kích thước vừa vặn:
  Kích thước của bao bì thực phẩm cần phải vừa vặn với sản phẩm bên trong để đảm bảo sự bảo vệ và giữ cho sản phẩm không bị tràn, va đập trong quá trình vận chuyển.

 3. Bao bì thực phẩm có khả năng bảo vệ sản phẩm tốt:
  Bao bì thực phẩm cần phải có khả năng chống thấm nước, chống ẩm, chống oxy hóa và bảo vệ sản phẩm khỏi các tác nhân bên ngoài như ánh sáng, nhiệt độ, bụi bẩn, vi khuẩn...

 4. Thiết kế bắt mắt, phù hợp thương hiệu:
  Thiết kế bao bì thực phẩm cần phải bắt mắt, thu hút khách hàng và phù hợp với thương hiệu của sản phẩm. Đây cũng là cách để sản phẩm của bạn được khách hàng nhận biết và ghi nhớ.

 5. Lựa chọn nhà sản xuất, phân phối:
  Việc lựa chọn nhà sản xuất và phân phối đáng tin cậy là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng của bao bì thực phẩm và sản phẩm bên trong được giao đến tay khách hàng một cách an toàn và chính xác nhất.

 6. Sự rõ ràng và đơn giản:
  Thiết kế bao bì thực phẩm cần phải đơn giản và rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và sử dụng sản phẩm.

 7. Sự thành thật:
  Bao bì thực phẩm cần phải thể hiện sự thành thật và trung thực của nhà sản xuất đến khách hàng, giúp tăng độ tin cậy và lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm.

 8. Độc đáo và nổi bật:
  Thiết kế bao bì thực phẩm nên có sự độc đáo và nổi bật, tạo nên sự khác biệt với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, giúp thu hút sự chú ý của khách hàng.

 9. Khả năng ứng dụng thực tiễn:
  Bao bì thực phẩm cần phải có khả năng ứng dụng thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong quá trình sử dụng.

Lý do nên thiết kế bao bì thực phẩm tại bao bì Đông Vũ

việc lựa chọn đối tác thiết kế bao bì thực phẩm đáng tin cậy là rất quan trọng. Bao bì Đông Vũ là một trong những đối tác được khách hàng đánh giá cao trong lĩnh vực này. Dưới đây là những lý do vì sao nên thiết kế bao bì thực phẩm tại Bao bì Đông Vũ:

 1. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và gia công bao bì thực phẩm:
  Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Bao bì Đông Vũ đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 2. Sở hữu đội ngũ Quản lý dự án, luôn theo sát dự án của doanh nghiệp:
  Đội ngũ Quản lý dự án của Bao bì Đông Vũ luôn đảm bảo sự chính xác và đúng tiến độ của dự án, giúp khách hàng yên tâm và tin tưởng khi thực hiện hợp đồng.

 3. Đội ngũ chuyên gia thiết kế và sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm:
  Bao bì Đông Vũ sở hữu đội ngũ chuyên gia thiết kế và sáng tạo nội dung với nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế bao bì thực phẩm. Họ luôn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và tạo ra những sản phẩm độc đáo và ấn tượng.

 4. Tư vấn tận tình cho khách hàng những gì cần thiết khi thiết kế bao bì thực phẩm:
  Bao bì Đông Vũ không chỉ đơn thuần là một đối tác thiết kế bao bì thực phẩm mà còn là một người bạn đồng hành của khách hàng. Họ luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thiết kế.

 5. Có phần mềm thiết kế bao bì thực phẩm, xưởng in riêng với chất lượng đảm bảo, hệ thống máy in hiện đại:
  Bao bì Đông Vũ sở hữu phần mềm thiết kế bao bì thực phẩm chuyên nghiệp, cùng với xưởng in riêng với chất lượng đảm bảo và hệ thống máy in hiện đại. Điều này giúp cho việc sản xuất bao bì thực phẩm được thực hiện nhanh chóng, chính xác và đảm bảo chất lượng.

Với những lý do trên, Bao bì Đông Vũ là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực thiết kế bao bì thực phẩm. Họ cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm bao bì thực phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn và bảo vệ được sản phẩm một cách tốt nhất.

Địa chỉ liên hệ công ty thiết kế bao bì thực phẩm - Bao bì Đông Vũ

Bạn đang tìm kiếm một đối tác tin cậy trong lĩnh vực thiết kế bao bì thực phẩm? Bao bì Đông Vũ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm bao bì thực phẩm đẹp mắt, an toàn và bảo vệ được sản phẩm một cách tốt nhất.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế bao bì thực phẩm online, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và đặt hàng từ bất cứ đâu. Với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn đảm bảo tính thẩm mỹ và độ an toàn của sản phẩm.

Công nghệ đóng gói bao bì thực phẩm của chúng tôi luôn được cập nhật mới nhất, đảm bảo độ chính xác và nhanh chóng trong quá trình sản xuất. Chúng tôi sử dụng các thiết bị đóng gói bao bì thực phẩm hiện đại, đảm bảo rằng sản phẩm của bạn luôn được bảo vệ tối đa.

Nếu bạn đang quan tâm đến sản phẩm bao bì thực phẩm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn trong quá trình thiết kế bao bì thực phẩm.

Địa chỉ liên hệ của chúng tôi:

 •  Số điện thoại: 0901426844
 •  Email: baobidongvu@gmail.com
 • Địa chỉ: 3 Nguyễn Thị Sáu, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Hãy để chúng tôi giúp bạn đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng một cách tốt nhất!